پیش از دانشگاه در ترکیه

_ در ابتدا برای ثبت نام در مدارس انتخابی باید اقدامات صورت گرفته در شهری انجام شود که اولیا در آن شهر اقامت دارند. دانش آموزان همراه با اولیا در شهری می توانند تحصیل کنند که منزل مسکونیشان در آن شهر می باشد.

_ برای شروع یا ادامه تحصیل دانش آموز خارجی در ترکیه، اولیا دانش آموز باید دارای یکی از انواع اجازه های اقامتی ترکیه باشند و سپس می توانند برای اجازه اقامت تحصیلی فرزندشان اقدام کنند.

_ قبل از ثبت نام باید معادل سازی مقطع تحصیلی دانش آموز انجام شود. سپس امور اقامتی دانش آموز از طریق اداره امنیت پیگیری شود و همچنین باید کد ملی ترکیه برای دانش آموز اخذ گردد. در آخر تشریفات لازم برای ثبت نام در مدرسه انجام می گیرد.

تعداد دانشجویان بین المللی که تحصیل در ترکیه را انتخاب کرده اند هر ساله افزایش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر (در سال ۲۰۱۹) حدود ۶۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند که نشان می دهد این کشور به عنوان یک مقصد آموزشی عالی در بین دانشجویان بین المللی محبوب شده است.

_ در ابتدا برای ثبت نام در مدارس انتخابی باید اقدامات صورت گرفته در شهری انجام شود که اولیا در آن شهر اقامت دارند. دانش آموزان همراه با اولیا در شهری می توانند تحصیل کنند که منزل مسکونیشان در آن شهر می باشد.

_ برای شروع یا ادامه تحصیل دانش آموز خارجی در ترکیه، اولیا دانش آموز باید دارای یکی از انواع اجازه های اقامتی ترکیه باشند و سپس می توانند برای اجازه اقامت تحصیلی فرزندشان اقدام کنند.

_ قبل از ثبت نام باید معادل سازی مقطع تحصیلی دانش آموز انجام شود. سپس امور اقامتی دانش آموز از طریق اداره امنیت پیگیری شود و همچنین باید کد ملی ترکیه برای دانش آموز اخذ گردد. در آخر تشریفات لازم برای ثبت نام در مدرسه انجام می گیرد.